ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัดพบ BR

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในปัจจุบันพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มีธุรกิจหรืออาชีพเสริมเล็ก ๆ ที่อาจรู้กันแค่ในกลุ่มพนักงาน เช่น ธุรกิจขนมเค้ก เบเกอรี่ ขายเสื้อผ้า ดังนั้น การเปิดโอกาสให้มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น เช่นในสถานที่ทำงานของตนเอง ก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างความสุขที่ดี และรู้สึกมีความสุขกับสถานที่ทำงานมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเสริมแก่พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ - แจ้งระเบียบและวิธีการในการลงทะเบียนก่อนในระยะเวลา 1 เดือน - ประเมินสถานการณ์จำนวนผู้ขาย และสถานที่ให้เหมาะสม - แจ้งกำหนดการขายทุกวันจันทร์ ช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน - จัดเตรียมโต๊ะและสถานที่ให้พร้อมทำป้ายชื่อร้าน เพื่อให้เกิดการขายได้ในระยะยาว - ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความคึกคัก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลลัพธ์ที่ได้เกิดการกระจายรายได้ ส่งเสริมอาชีพเสริม และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่พนักงาน - ตัวชี้วัด คือ จำนวนร้านค้าที่จะมาขายมากขึ้น และกระแสตอบรับจากความคิดเห็น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ สถานที่ - การสนับสนุนทำประชาสัมพันธ์ให้มีสีสัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- หากได้รับการตอบรับที่ดี มีร้านค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นประจำ ก็อาจจะเปิดตลาดนี้ให้แก่พนักงานออฟฟิศอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกเข้ามาเดินซื้อขายในตลาด BR ได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
701 / 20, 22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราชฎร์อุทิศ 1) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ :
038-893800-4, 084-647-1756 line ID: thananit
e-mail :
thananit@bestradegroup.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวธิดาพร นามชะเกาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
thananit@bestradegroup.com
line ID :
thananit
มือถือ :
084-647-1756