ข้อมูลกิจกรรม

โรงงานฟันดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยพนักงานไม่มีเวลาในการไปทำทันตกรรมทางบริษัทจึงได้อำนวยความสะดวกในการทำฟัน เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพฟันดี - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ลดการลางาน - เพื่อให้พนักงานใช้สวัสดิการ ประกันสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2600
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ - ให้ใช้สวัสดิการประกันสังคม - ให้ใช้สวัสดิการบริษัทลดลง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 330 คน 2. บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรื่องสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากเบิกประกันสังคมได้ 3. ค่าใช้จ่ายในการรับบริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคลินิกเอกชน 4. พนักงานสามารถรับบริการได้ภายในโรงงาน โดยไม่ต้องสูญเสียเวลางาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในการรับสิทธิ์เบิกสวัสดิการประกันสังคม ด้านทันตกรรม ทำให้พนักงานหันมารักษาสิทธิ์ เพิ่มขึ้น เพราะบางคนไม่เคยใช้สิทธิ์เลย 2. สถานประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานโดยการจัดสรรเวลาในการให้บริการตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การคัดเลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาต และผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม จะทำให้สามารถ 2. สร้างข้อตกลง (contact) กับศูนย์ทันตกรรมภายนอกที่พนักงานสามารถใช้บริการได้สะดวก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ชลบุรี ศรีราชา 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
niphon.p@thaisummit-harness.co.th
website :
www.tshpcl.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เยาวมาลย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรม
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Yaowamarn_p@thaisupmit-harness.co.th
line ID :
มือถือ :
08-1982-8327