ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ BMI

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานในองค์กรมีปัญหาด้านดัชนีมวลการเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2. องค์กรต้องการสร้างเสริม/พัฒนา ความสุขด้าน Happy Body และ Happy Brain

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก BMI เดิม 3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านโภชนาการ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
เริ่มจากพนักงานที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจปัญหา/ความต้องการในองค์กร 2. วางแผนดำเนินงานทั้งโครงการ 3. เขียนโครงการนำเสนอผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ 4. ศึกษาหาข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ 5. เตรียมความพร้อมให้คณะทำงาน/วิทยากร/กิจกรรม/สถานที่/วัสดุและอุปกรณ์ 6. ประชาสัมพันธ์โครงการ 7. ประเมินรายบุคคลก่อนเข้าร่วมโครงการ 8. กระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 9. ประเมินรายบุคคลหลังเข้าร่วมโครงการ 10. ประเมินผลโครงการ 11. ทำรายงานสรุปโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีน้ำหนักลดลง 2. พนักงานผ่อนคลายจากการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจในการมีสุขภาพที่ดี 2. การให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสม 3. การให้ความรู้ด้าน เทคนิค รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสม 4. มีวินัยและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตน (เลือกรับประทานอาหาร , การออกกำลังกาย)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิกฤต (ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์และผู้มีโรคประจำตัว) 2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคค 3. มีมาตรการติดตามผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ 4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ชลบุรี ศรีราชา 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
niphon.p@thaisummit-harness.co.th
website :
www.tshpcl.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิพนธ์ ประเสริฐผล
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
niphon_p@thaisummit-haness.co.th
line ID :
มือถือ :
038-490760