ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาสัมพันธ์บริษัทในเครือ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย 2. บริษัทมีความเห็นอยากให้แต่ละบริษัทมีการสร้างความสามัคคีกันในแต่ละบริษัทในเครือ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น 2. สร้างความผูกพันและความสามัคคีให้กับบริษัทในเครือ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
520
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จัดที่บริษัทที่เป็นเจ้าภาพ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. มีการจัดแข่งขันกีฬาทั้งภายในและบริษัทในเครือ 2. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 3. มีรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สร้างความสามัคคีภายในองค์กร และบริษัทในเครือ 2. พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และมีสุขภาพที่แข็งแรง 3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ ได้ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. หัวหน้างานให้ความสำคัญและส่งเสริมการกีฬามากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกๆปี 2. ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนโครงการกีฬาในชุมชนใกล้เคียง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ราชาชูรส
ที่อยู่องค์กร :
15 ม.17 ต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ :
08-1928-7426
e-mail :
chantana@kslgroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พิเชษฐ์ รุ่งเช้า
ตำแหน่ง :
ผช.หน.ส่วนหมัก
แผนก :
ควบคุมการหมัก
ฝ่าย :
ผลิต
e-mail :
line ID :
มือถือ :
08-6607-4045