ข้อมูลกิจกรรม

ลด ละ เลิก อบายมุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลตรวจสุขภาพประจำทุกปี พบว่าแนวโน้มต่อการสูบบุหรี่และดื่มสุรามีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น และเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน ผลผลิตลดน้อยลงเนื่องจากพนักงานต้องสูญเสียเวลาและความสามารในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานที่ต้องการลด ละ เลิก บุหรี่หรือสุราเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนดังนี้ สูบบุหรี่ 41 คน ดื่มสุรา 50 คน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจข้อมูลกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงบุหรี่ หรือดื่มสุรา 2. ทำสัญญาร่วมกันระหว่างพนักงานกลุ่มเสี่ยงกับบริษัท ถึงความตั้งใจและสมัครใจลด ละ เลิก อบายมุข 3. จัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นให้อยากเลิก 4. เก็บสถิติเข้าร่วมกิจกรรมและการลด ละ เลิก อบายมุขได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2. สถิติในการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราลดน้อยลง - เวลาสูญเสียลดลง (ทุกวัน, นาน ๆ, เทศกาล, สังคม) - จำนวนบุหรี่ที่สูบลดน้อยลง 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อบุหรี่หรือสุราลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. การโน้มน้าวให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวผู้สูบ / ดื่ม และครอบครัว 3. เพื่อพนักงานให้กำลังใจ บริษัทสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมเสริม ภายหลังจาการเลิกอบายมุขได้ ไม่ให้กลับไปอีก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โพธาราม ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ :
032-375-828
e-mail :
itadmin@riki-garments.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.นิตยา จีแต้ม, น.ส.สุภาพร แดงสา
ตำแหน่ง :
HR, Safety officer
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Nittaya@riki-garments.co.th, safety@riki-garments.co.th
line ID :
bow220753, supasafety
มือถือ :
08-1018-9439, 08-9932-8873