ข้อมูลกิจกรรม

เปิดฟลอร์ Morning Fresh

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานในองค์กรมีปัญหาด้าน สุขภาพ 2. องค์กรต้องการสร้างเสริม/พัฒนา ความสุขด้าน Happy relax

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. Warm up ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2. สร้างบรรยากาศที่ร่าเริงแจ่มใสก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 3. สร้างความคุ้นเคยกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบริหาร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
589
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. คณะทำงานประชุมหารือ 2. สำรวจกลุ่มอายุ, ความชอบในการฟังเพลง 3. คัดสรรเพลงให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย 4. คณะทำงานซ้อมท่าเต้นนำ เปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน 5. ในเวลา 7.55 น. พนักงานออกกำลังกายพร้อมกัน 6. RG channel สัมภาษณ์และถ่ายภาพบรรยากาศ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสุขด้าน Happy Relax สังเกตจากการสัมภาษณ์ของ RG Channel 2. พนักงานในองค์กรมีความสุขด้าน Happy Body สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการเต้นออกกำลังกาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีความคุ้นเคยกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องสำรวจความชอบในการทำกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โพธาราม ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ :
032-375-828
e-mail :
itadmin@riki-garments.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการสร้างสุข
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
itadmin@riki-garments.co.th
line ID :
มือถือ :
032 375 828