ข้อมูลกิจกรรม

การออกกำลังกาย (ตอนเช้า)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โครงการเข้าแถวออกกำลังกายตอนเช้าเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการวอร์มร่างกายก่อนเข้าทำงาน อีกทั้งยังเป็นการทำความรู้จักกับพนักงานทุกคน สร้างความคุ้นเคยกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หน้าแถวได้อย่างดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงาน 2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี และรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น 3. เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ หรือให้ความรู้ก่อนการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เวลา 8.00 น. ให้พนักงานมาเข้าแถวทุกคน 2. เปิดเพลง เคารพธงชาติ สวดมนต์ เพลงออกกำลังกาย ท่องAEC เลิกแถว 3. ในกรณีที่มีเรื่องประชาสัมพันธ์หรือมีความรู้สามารถนำมาประชาสัมพันธ์หน้าแถวได้ 4. เลิกแถวพนักงานทุกคนไปทำงานตามปกติ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมาเข้าแถวทุกคน 2. พนักงานให้ความร่วมมือกันทุกคน 80% 3. พนักงานมองเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้มากขึ้น 4. พนักงานรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้น จากการประชาสัมพันธ์หน้าแถว 5. พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเข้าแถวได้ 6. สถิติการลาป่วยลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. คณะทำงานมีความเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. อาจมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับพนักงานภายในบริษัท 2. อาจจะให้พนักงานมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้น เพื่อส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
406 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
080-4601733
e-mail :
phadcharee@peerapat.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุดารัตน์ ยิ้มแป้น
ตำแหน่ง :
เลขานุการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
aomyimpnon_1@hotmail.com
line ID :
08-2881-6093
มือถือ :