ข้อมูลกิจกรรม

To Be Number One

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การจัดตั้งชมรม To Be Number One เริ่มจัดตั้งเมื่อ 20 มีนาคม 2546 โดยมีนโยบาย คณะทำงาน กิจกรรม โดยยึดหลัก 3 กิจกรรม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีสโลแกนคือ “สร้างคนดี คู่สังคม”

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้แก่พนักงานและครอบครัว 2. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ติดยาเสพติด 3. เปิดโอกาสพนักงานที่ติดสารเสพติดกลับมาทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจปัญหาของพนักงาน 2. ปรึกษาผู้บริหาร 3. เขียนโครงการนำเสนอ 4. วางแผน 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6. ศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน 7. ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเพิ่มสมาชิกและเครือข่าย 8. การเปิดรับสมัครสมาชิก 9. การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม กระตุ้นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 10. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 11. ประเมินผลโครงการ / ประเมินรายบุคคล 12. ทำรายงานสรุปโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้รับรางวัล 2. สามารถให้สมาชิกเครือข่ายมาศึกษาดูงานของชมรม 3. ผู้ติดสารเสพติดได้บำบัด 100% 4. ในโครงการลดบุหรี่และเหล้า ลดได้ 8-9%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ในการทำกิจกรรมนี้ยึดหลัก 3 ก คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ก็ยังใช้หลัก 3 ยุทธศาสตร์ 1. การสร้างกระแสที่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การสร้างจิตสำนึก 3. การพัฒนาและการสร้างเครือข่าย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพิ่มสมาชิกเครือข่ายให้มากขึ้น ปีละ 5% 2. เปิดโอกาสให้องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ที่สนใจชมรม To Be Number One มาศึกษาดูงานได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บีเอส เมทัล จำกัด (สาขา 1)
ที่อยู่องค์กร :
10 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน -
โทรศัพท์ :
08-1378-3243
e-mail :
ranongr@sahaviriya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ระนอง ราชรองวัง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ranongr@sahaviriya.com
line ID :
08-1378-3243
มือถือ :
08-1378-3243