ข้อมูลกิจกรรม

เช้า 5 บ่าย 5

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ลดปัญหาความเครียดจากการทำงาน 2. ลดปัญหาการล้าของสายตา เนื่องจากการทำงานเป็นเวลานาน ๆ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ช่วยให้พนักงาน Relax กับการทำงาน 2. ลดปัญหา Office Syndrome

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานออฟฟิศ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โต๊ะทำงานของพนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารวัตถุประสงค์ 2. แจ้งหน่วยงานแต่ละแผนก แบ่งหน้าที่ประจำวัน ในการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย / คลิป VDO 3. ผสานงานกับแผนกไอที ในเรื่องการตั้งเวลา เบรคหน้าจอคอมพิวเตอร์ 4. ช่วงเวลาเบรกการออกกำลังกาย คือ 8.30 น. จำนวน 5 นาที ช่วงบ่าย 15.00 น. จำนวน 5 นาที
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อัตราความสุขจากกิจกรรมออกกำลังกาย ด้าน Happy Relax 63% - อัตราความสุขจากกิจกรรมออกกำลังกาย ด้าน Happy Body 37%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ :
02-246-8888
e-mail :
niratchara.k@rockworth.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิรัชรา กุ่มพรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบุคคลากรและธุรการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
niratchara.k@rockworth.com
line ID :
-
มือถือ :
08-1581-2444