ข้อมูลกิจกรรม

BJM Health Club

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรต้องการสรา้งเสริม/พัฒนา ความสุขด้านสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ - มีสถานที่พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมและหลากหลาย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
450
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานออกกำลังกาย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งคณะทำงาน-ประชุมคณะทำงาน 2. นำเสนอและขออนุมัติงบประมาณ 3. จัดหารสถานที่หรือพื้นที่ 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 5. เปิดให้พนักงานมาใช้บริการ 6. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 8. สรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานให้ความสำคัญด้วยการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และพนักงานบางท่านมีน้ำหนักตัวลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานให้ความสนใจและใส่ใจการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2. พนักงานใช้เวลาว่างในระหว่างพักเป็นประโยชน์มากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและดำเนินการ จึงจะได้รับผลตอบรับและร่วมมือที่ดี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111 ม.5 ต.กระทุ่มล้ม นครปฐม สามพราน 73220
โทรศัพท์ :
089 684 1006
e-mail :
Toocup@hotmail.com
website :
benjamit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มลฤดี ทิพย์ประโสต
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
toocup@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
028130538-40