ข้อมูลกิจกรรม

ปลดหนี้สร้างสุขในการทำงาน (หนี้ในระบบ)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานมีภาระหนี้สิน - มีสถิติการหยุดงานบ่อย ช่วงเงินเดือนออก - มีการลาออกของพนักงานสูง - มีการทะเลาะวิวาท และมีปัญหาในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อปลดภาระหนี้ให้กับพนักงาน - วางแผนการใช้เงินที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน - ลดการหยุดงานของพนักงาน - ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน - จูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
186
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สถานที่ทำงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานที่มีภาระหนี้สิน - กำหนดเงื่อนไขให้พนักงานรับภาระขอสภาพหนี้ 3 ข้อ - ต้องมีการรายงานการทำรายรับ รายจ่ายทุกเดือน - จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด - มีการช่วยเหลือด้านงบประมาณ (ในบางกรณี) - จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของบริษัทในการดำเนินงานในโครงการ - มีการวัดผลทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การลดแรงกดดันในการใช้ชีวิต - พนักงานจะมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น - ลดสถิติการหยุดงาน - ลดสถิติการลาออกจากงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การวางแผนการใช้เงินให้ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
85/1 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
02-420-0027 ต่อ 1065
e-mail :
puwadol-sor@sammitr.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายภูวดล สอนพิทักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
puwadol-sor@sammitr.com
line ID :
มือถือ :
09-2252-2238