ข้อมูลกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานรู้ว่าสุขภาพของตนเองเป็นอย่างไร และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานรู้จักดูแลสุขภาพตนเองและวิธีป้องกันเพื่อหาแนวทางการรักษาของโรคได้ทันก่อนเกิดความเสี่ยง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สาขา ฉะเชิงเทรา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจจำนวนพนักงานว่ามีจำนวนเท่าไหร่ 2. ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อขอโปรแกรมการตรวจสุขภาพ 3. เลือกโปรแกรมการตรวจให้ครอบคลุมตามกฏหมายและเหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงาน และรายงานต่อผู้บริหาร 4. กำหนดวันตรวจสุขภาพและแจ้งให้พนักงานทราบ พร้อมติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาล เพื่อนัดวันตรวจสุขภาพและสถานที่ตรวจสุขภาพ 5. พนักงานตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 6. รอรับผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล 7. หลังจากตรวจสุขภาพแล้ว จะแจ้งให้พนัดงานทุกคนทราบ และฝ่ายบุคลากรสรุปข้อมูลสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เมื่อพนักงานทราบผลการตรวจสุขภาพของตนเองแล้ว สำหรับพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะมีการตรวจสุขภาพให้อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบุคคลจะติดตามผลการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พนักงานมีความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการกินการดื่ม พฤติกรรมการสูบบุรี่ 2. วางแผนจัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 2. พนักงานใส่ฝจสุขภาพตนเองมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
9/73 ซ.รามคำแหง 158 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง กทม. สะพานสูง 10240
โทรศัพท์ :
029173201-2
e-mail :
hr@fdcrecycle.com
website :
www.fdcrecycle.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวน้ำฝน วงษ์สลาม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
บริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
้้้hr@fdcrcycle.com
line ID :
for.phon
มือถือ :
083-5554279