ข้อมูลกิจกรรม

ดูแลสุขภาพพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทั้งในเวลาทำงานและหนังเลิกงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ กาย จิตใจ และครอบครัวของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลสุขภาพได้ถูกต้องทั้งในขณะปฏิบัติงานและหลังเลิกงานรวมถึงดูแลครอบครัวของพนักงานด้วย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
46
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในหน่วยกระบวนการผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน จัดกีฬาประจำปี 2. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน (ป้องกันที่แหล่งกำเนิด) 3. มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลต่อเรื่องสุขภาพของพนักงาน เช่น ความร้อน แสง เสียง เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น การขาด ลา มาสาย ลดลง หรือไม่มีการเจ็บป่วยของพนักงานในระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2. ครอบครัวมีความสุข เป็นผลในการทำงานของพนักงานเช่นกัน ลดความขัดแย้งในองค์กรและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากพนักงานของโรงงานเป็นคนในชุมชนรอบองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ครอบครัวที่มีความอบอุ่น จะส่งผลต่อด้านสุขภาพของคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน และจะมีผลต่อการทำงานที่ดี หน้าที่เจริญก้าวหน้า ครอบครัวมีกำลังใจดี เหมือนมีภูมิคุ้มกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เหลียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
38/10 ม.3 สมุทรสาคร อ้อมน้อย 74130
โทรศัพท์ :
028138521-1
e-mail :
liangchemi@hotmail.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อุเทน กำหนด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
แผนก :
ความปลอกภัย
ฝ่าย :
ความปลอดภัย
e-mail :
AutenskyLin@gmail.com
line ID :
AutenskyLine
มือถือ :
086-280-2896