ข้อมูลกิจกรรม

Fit & Firm

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 พบว่าพนักงานมากกว่า 50 % มีผลการตรวจสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรียงตามลำดับดังนี้ ฃ 1. โรคอ้วน 2. คอเรสเตอรอลสูง 3. น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งทั้งความเสี่ยงนี้จะก่อให้เกิดโรค และความป่วย ซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และศักยภาพในหลาย ๆ ด้านส่งผลต่อความสุขโดยรวมขององค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในเรื่องการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2. เพืิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในแง่ของการลดการเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
580
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
100
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สถานีดาวเทียมไทยคม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2. Framework ได้แก่ Knowledge, Activity support และ Measurement 3. Implementation by working group ร่วมกับ AIA เข้ามาทำกิจกรรมแข่งขันการลดน้ำหนัก (BMI, Fat) โดยให้พนักงานที่สนใจจบกลุ่มกันอย่างน้อยกลุ่มละ 8 คน เข้าทำการแข่งขัน ระหว่างนี้มีการให้ความรู้ และ workshop ด้านการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารจากนักโภชนาการ มีการสื่อสารผ่าน Social Media (linegroup / facebook / email) การส่งเสริมการเข้าชมรมกีฬาของบริษัท ใช้ Fitness Application ในการจดบันทึกการออกกำลังกาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลง 30 วัน 2. ประเมินผลการตรวจสุขภาพประจำปี เทียบกัน ระหว่างปี 2559 และ 2558 3. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 4. การมีส่วนร่วมของพนักงานตอนเริ่มกิจกรรม และจบกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 2. มีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ 3. โครงการที่จัดตรงกับความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 2. ต้องเข้าถึงความหลากหลายของพนักงานในองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
025965060
e-mail :
arayap@thaicom.net
website :
www.thaicom.net
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :