ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลตรวจสุขภาพของพนักงานมีจำนวนมากที่มีผลการตรวจที่ผิดปกติ เช่น ความดันสูง เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ดังนั้นจึงจัดโครงการนี้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าว มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผลตรวจสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติ - จัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้ - ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - ทำการบันทึกผลตรวจทุกๆ 2 เดือน - ติดตามผลกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความรู้ - พนักงานนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี - สุขภาพพนักงานแข็งแรงขึ้น - ความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทที่บริษัทเห็นความสำคัญถึงการดูแลตนเองของพนักงาน - บริษัทมีพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การใส่ใจขององค์กร - กิจกรรมที่ดีเพื่อพนักงาน - อื่น ๆ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ทำอย่างต่อเนื่อง - ทำอย่างมีความสุข

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
60/68 ม.69 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
08-5204-4280
e-mail :
apiluk.lcoishigroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอภิลักษณ์ ลามอ
ตำแหน่ง :
ER Officer
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
apiluk.lcoishigroup.com
line ID :
mataad828
มือถือ :
08-5204-4280