ข้อมูลกิจกรรม

3 months weight loss

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พบว่าพนักงานมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ไขมันสูง ความดัน น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานตระหนัก และใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อให้พนักงานรู้/ทราบ ถึงผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ 3. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณลานกิจกรรมบริษัท + ฟิตเนส
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน ไขมันในเลือดเกินเกณฑ์ ฯลฯ และมีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจัง 2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เช่น การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนัก และการเข้า class ออกกำลังกายตามที่กำหนด 3. แข่งขันกันเพื่อลดน้ำหนัก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. วัดผลจากเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ลดลง ของผู้เข้าโครงการแต่ละคน 2. ผลตรวจสุขภาพในปีถัดไปดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจจริงที่จะลดน้ำหนัก 2. ได้รับการสนับสนุนและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีงบประมาณในการจัดกิจกรรม 2. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องศึกษาหาความรู้ด้านการกายบริหารที่ถูกวิธี 3. ติดต่อประสานงานกับฟิตเนสตลอด เพื่อต้องพาพนักงานร่วมกิจกรรมที่ฟิตเนส (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) 4. ติดตามผลตรวจสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่น เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
5/2 หมู่ 8 ตำบลพหลโยธิน กม. 149 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
036-413-811
e-mail :
karoonjitb@hotmail.com
website :
www.minebea.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รักษ์พงษ์ พึ่งแรงตน, กมลวรรณ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kamonwan.a@minebea.co.th
line ID :
มือถือ :
087-1698549, 086-667-2131