ข้อมูลกิจกรรม

Sport Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพความสัมพันธื และเป็นการให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากพนักงานเป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และผ่อนคลายจากพนักงาน 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการสัมพันธ์อันดีต่อกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกีฬาภายในโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะกรรมการทำงาน 2. ทำโครงการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 3. ประชุมหน่วยงาน เช่น ติดต่อสถานที่ อาหาร ฯลฯ 4. ประชุมความคืบหน้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ 5. ดำเนินกิจกรรม 6. สรุปผล และงบประมาณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรม 95 % 2. ระหว่างการดำเนินกิจกรรมไม่เกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาท 3. การใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด 4. พนักงานมีการรวมกลุ่มในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง 5. พนักงานในความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ 2. พนักงานให้ความร่วมมือและสนุกกับกิจกรรม 3. มีสถานที่อำนวยความสะดวก 4. ไม่มีอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินกิจกรรม 5. คณะกรรมการรู้หน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายผลในการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ 2. นำเสนอกิจกรรม outing ให้ผู้บริหาร 3. นำข้อบกพร่องจากการจัดกิจกรรมมาพัฒนากิจกรรมในปีหน้า

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เฮซิออน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
219/16 ม.6 ต.บ่อวิน ชลบุรี ศรีราชา 20230
โทรศัพท์ :
038317936
e-mail :
tiyakorn.supinna@synthomer.com
website :
www.synthomer.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ฐิญากรณ์ สุปินนา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
tiyakorn.supinna@synthomer.com
line ID :
-
มือถือ :
061-416-8765