ข้อมูลกิจกรรม

งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขให้ชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยการดื่มสุราก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกาย หรืออาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา ลด/ละ ในการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะสร้างพฤติกรรมที่ดีในอนาคต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเข้าโครงการ 2. ให้พนักงานที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 3. ได้ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมโครงการ + รับใบโพธิ์ทองเขียนความตั้งมั่น 4. รับสมุดบันทึกความรู้จากการงดสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 5. เมื่อครบกำหนด (ออกพรรษา) ให้นำสมุดมารับ 6. ลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับประโยชน์จากการงดดื่มสุรา 2. มีความสุขจากการได้รับผลดีจากการงดดื่ม ในเรื่องของการประหยัดเงินจากค่าใช้จ่ายสุรา 3. ครอบครัวมีความสุข จากการที่พนักงานงดดื่มสุรา 4. มีความสุขในองค์กร ลดอัตราการขาดงาน และลางาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานเข้าร่วมโครงการและส่งสมุดบันทึกครบตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ อาจจะต้องทำให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
5/2 หมู่ 8 ตำบลพหลโยธิน กม. 149 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
036-413-811
e-mail :
karoonjitb@hotmail.com
website :
www.minebea.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กนกอร สุวรรณาโคม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
08-1357-3795