ข้อมูลกิจกรรม

Fabrinet Weight loss Challenge ปีที่ 4

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีค่า BMI ค่อนข้างสูง หรือมีภาวะน้ำหนักเกิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

กระตุ้นให้พนักงานได้มีการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่ไม่ได้ติดเชื้อ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
90
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ชั่งน้ำหนักก่อนเข้าร่วมโครงการ รณรงค์ให้พนักงานเลือกอาหารบริโภค ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ห้ามใช้ยากระตุ้นใด ๆ และกลับมาชั่งน้ำหนักดูความคืบหน้าทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน คิดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ลดลงของตนเอง และคำนวณค่า BMI
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของน้ำหนักที่ลดลงของตนเอง (น้ำหนักตัวชั่งครั้งแรก – จำนวนน้ำหนักชั่งครั้งสุดท้าย x 100/น้ำหนักตัวครั้งแรก) 2. คำนวณค่า BMI พนักงานท่านใดลดร้อยละ 3. ระดับบุคคล มีความสุขด้าน Happy Body และ Happy Relax

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความตั้งใจจริงของพนักงาน การรณรงค์อย่างต่อเนื่องของทีมงานแผนกความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการ Happy Workplace และ CSR โดยสามารถเพิ่มจำนวนห้องนมแม่หรือห้องอุ่นรักจากอกแม่ ให้ครอบคลุมทุกอาคาร ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานได้มาใช้บริการมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
5/6 ม.6 ซ.คุณพระ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
0-2524-9600
e-mail :
phawanav@fabrinet.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กิจฐพงศ์ สิงห์ธวัช
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kitthaphongs@fabrinet.co.th
line ID :
มือถือ :