ข้อมูลกิจกรรม

การให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานมีความสุขย่อมส่งผลให้เกิดความสามารถในการทำงานและการเพิ่มผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ลดปัญหาหนี้สินของพนักงาน - ลดค่าใช้จ่ายพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน - เป็นที่ปรึกษาปัญหาหนี้สินให้กับพนักงาน - เข้าถึงพนักงานด้วยการให้คำปรึกษา - เก็บข้อมูล/บันทึกการให้คำปรึกษา - นำประเด็นมาทำโครงการ Happy Money
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเข้ารับคำปรึกษาลดลง - ประเด็นปัญหาด้านหนี้สินลดลง - ความเครียดลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ความต่อเนื่องของโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มอลเท็น เอเชีย โพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
666/1 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-481-345-7
e-mail :
nath@moltenasia.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฎฐ์ ปรีเปรม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหาร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nath@moltenasia.com
line ID :
npe12345
มือถือ :
081-982-6955