ข้อมูลกิจกรรม

พุธสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานส่วนมากให้เวลากับการทำงาน จนลืมดูแลสุขภาพของตัวเอง และมุ่งมั่นแต่ความสำเร็จของตนเอง ขาดความดูแลเอาใจใส่สภาพทางสังคมการทำงานที่เป็นทีม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน 2. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน และผู้บริการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนง.เทศบาล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดอบรมพนักงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 2. มอบหมายโดยแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน รวมทั้งมอบหมายให้แต่ละส่วนรับผิดชอบในแต่ละด้าน 3. ประกาศเป็นนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 4. ประเมินสุขภาพพนักงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานปฏิบัติ 6. สรุปประเมินโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ 1.พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 2.มีการรวมกลุ่มกันในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3. พนักงานมีความพึงพอใจ ตัวชี้วัด 1. ระดับบุคคล มีความสุขด้านสุขภาพกาย คะแนน 9 สังเกตจากการลดน้อยลงของการเจ็บป่วย 2. ระดับองค์กร มีความสุขด้านสังคม คะแนน 8 สังเกตจากความพึงพอใจของพนักงาน 3. ระดับชุมชน มีความสุขด้านสังคม และครอบครัว คะแนน 8 สังเกตจากความพึงพอใจและการเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความตั้งใจและนโยบายของผู้บริหารที่เอาจริงเอาจัง 2. พนักงานเห็นความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม 3. เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
เทศบาลสิเกา
ที่อยู่องค์กร :
99 ม.7 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ตรัง สิเกา -
โทรศัพท์ :
075-291-085
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายไชยา สุทธิโภชน์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chaiya33@gmail.com
line ID :
มือถือ :
081-891-8902