ข้อมูลกิจกรรม

Football I-5 CUP 2016

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมีบริษัทฯ ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน จำนวน 6 บริษัท ได้มีการจัด กีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ และการสนับสนุนชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความสามัคคีและให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
(1) บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด (2) ศูนย์คามิลเลียน ระยอง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- การประชาสัมพันธ์อย่างอย่างเข้มข้น - ให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ระยะสั้น : พนักงานที่เข้าร่วม 5 น - ระยะยาว : ไม่มี complain ระหว่างหน่วยงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การมีส่วนร่วมพนักงาน - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
7 ถ.ไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ :
08-9781-4207
e-mail :
potcharapol@thaiscandic.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพชรพล ปารสูตร
ตำแหน่ง :
Assistant Hr Manager
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
potcharapol@thaiscandic.com
line ID :
-
มือถือ :
08-9781-4207