ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาอาจารย์ใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามมีวิสัยทัศน์ คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสอมอ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 2. เพื่อฝึกปฎิบัติการบูรณาการ 3. เพื่อทดลองการใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ใหม่ 4. เพื่อถอดองค์ความรู้ของอาจารย์ใหม่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คณะอาจารย์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
2554
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดประชุมและวางแผน 2. จัดตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ 3. ประกาศและปราสัมพันธ์ให้คณะได้ทราบ 4. จัดทำ Focus Group เพื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของหลักสูตร 5. จัดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 6. ประมวลผล 7. สรุปผลการปฎิบัติ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้องค์ความรู้ใหม่ 2. เกิดการสอนบูรณาการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมทำให้๕ณาจารย์ในคณะสามารถเข้าร่วมได้ 100 % 2. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการรับรองให้กับผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบ Active learning

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่อยู่องค์กร :
66 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก เมือง 65000
โทรศัพท์ :
055-267-106
e-mail :
dr.nongluck.gmail.com, K.boonlada@hotmail.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ผ.ศ.ดร. นงลักษณ์ ใจฉลาด
ตำแหน่ง :
ประธานโครงการ
แผนก :
สาขาบริหารการศึกษา
ฝ่าย :
คณะครุศาสตร์
e-mail :
line ID :
มือถือ :