ข้อมูลกิจกรรม

ปลดหนี้ให้กับพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการนำหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ลดหนี้สิน - นำหนี้สินเข้าระบบ - ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ทั้งโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- พนักงานเขียนคำร้องส่ง HR - HR พิจารณา - อนุมัติการกู้ยืม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเข้ามาทำเรื่องขอกู้น้อยลง - สมาชิกสหกรณ์มากขึ้น - Turn overate น้อยลง - หนี้นอกระบบลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์มากขึ้น ทั้งพนักงานเก่าและใหม่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดทำข้อมูลให้เป็นระเบียบ ติดตามผล วัดผล และประเมินผล

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เซ้าอีสเอเชี่ยนแพ็กเกจจิ่งแอนด์แคนนิง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
233 ม.4 ซ.3B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :
02-324-0617-22 ต่อ 183
e-mail :
nutthee@kingfisher.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฐธีร์ อริยธัญญาวงศ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนงานธุรการและแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nutthee@kingfisher.co.th
line ID :
art_hero
มือถือ :
081-963-9855