ข้อมูลกิจกรรม

BMI Smile

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 จากผลสรุปภาวะน้ำหนักเกิน คือ โรคอ้วน 60% ทำให้ทางบริษัทได้เฝ้าระวังและดูแลปัญหาสุขภาพของพนักงาน เช่น ระดับไขมันในเลือดสูง BMI ผิดปกติ ซึ่งหากไม่ส่งเสริมแะกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ จะส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว เพราะพนักงานเป็นแรงงานหลักในกระบวนการผลิต และขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เกิดกระแสกระตุ้น และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในองค์กร 2. เพื่อสร้างบรรยากาศ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน 3. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้เต็มศักยภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรณรงค์ของบริษัท (e-mail, เสียงตามสาย, ติดบอร์ด) 3. เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 4. จัดประชุมชี้แจงรูปแบบ และลักษณะกิจกรรมให้พนักงานทราบ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน 5. จัดทำคู่มือส่วนรวม 6. จัดทำสื่อรณรงค์, จัดอบรม 7. ทำการบันทึกข้อมูลสุขภาพ 8. จัดให้มีการออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน 5 นาที และทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสฯ 3 นาทีก่อนเลิกงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้กลุ่มต้นแบบทางด้าสุขภาพ 2. สามารถต่อยอดได้ 3. พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ 4. ลดจำนวนวันลางานเนื่องจากการเจ็บป่วย 5. เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ 6. ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. สร้างแรงจูงใจ 2. ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัย 3. พนักงานให้ความร่วมมือ 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดชมรมคนรักสุขภาพนำโดยกลุ่มต้นแบบด้านสุขภาพปีที่ผ่านมาและขยายผลออกไปยัง - ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ - ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการดูแลสุขภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้วยโภชนาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง - ด้านการกิน / การออกกำลังกาย / เรื่องของสุขภาพจิตด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
150/14,17-19 ม.9 ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ :
038-347062-9
e-mail :
seeteerya_d@tscp.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.สีตีอายา ดอเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
e-mail :
seeteerya_d@tscp.co.th
line ID :
087-9097216
มือถือ :
087-9097216