ข้อมูลกิจกรรม

CSR

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

นโยบายของบริษัทฯ ในมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การแสดงออกต่อสังคม ชุมชน ถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
โรงเรียน วัด ชุมชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียน วัด ชุมชน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ดำเนินโดยคณะกรรมการสันทนาการของบริษัท 2. ตั้งงบประมาณและจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 3. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 3 ส่วน ได้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชน ที่ต้องการความช่วยเหลือ 4. นำเสนอแผนงานต่อผู้บริหาร เพื่อการอนุมัติการจัดกิจกรรม 5. ประชาสัมพันธ์ เตรียมการ และดำเนินโครงการตามแผน 6. วัดผลผู้เข้าร่วม และประเมินผลเพื่อสะท้อนสู่แผนงานในปีถัดไป 7. รายงานผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อัตราพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจขององค์กรที่บริษัทไปทำกิจกรรม CSR

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การได้ดำเนินการตามแผนและงบประมาณที่จัดตั้งไว้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการวิเคราะห์และวัดผลกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 2. ต้องสามารถประเมินผลด้วยดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับปัญหาองค์กรได้ 3. ต้องมีการออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฮอนด้า ล็อคไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/309 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-214805-6
e-mail :
namassaporn@hlt.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณนมัสพร ฉิมนิกร
ตำแหน่ง :
HR&GA Manager
แผนก :
HR&GA
ฝ่าย :
HR&GA Management Control
e-mail :
namassaporn@hlt.co.th
line ID :
namass
มือถือ :
089-924-4943, 064-174-9699