ข้อมูลกิจกรรม

สร้้างเสริมสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- บุคลากรมีภาวะอ้วน ค่า BMI เกินเกณฑ์>50% - มีภาวะไขมันในเลือดสูง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 2. บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 3. เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรในโรงพยาบาลบางปลาม้า
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณที่ใช้แบ่งออกเป็น ค่ารางวัล ค่าวิทยากร และประชาสัมพันธ์

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ตรวจสุขภาพประจำปีและสมรรถภาพทางกาย - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร - จัดตั้งชมรมกีฬาและติดตามผลทุก 3 เดือน จบสิ้นสุดโครงการ - ประเมิน - มอบรางวัลแก่คนที่เป็น good model
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์-บุคลากรยังขาดความตระหนัก และไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จ - บุคลากรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - บุคลากรมีค่า BMI ลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การติดตาม - การกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง - ความพร้อมของอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรให้เห็นความสำคัญ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลบางปลาม้า
ที่อยู่องค์กร :
215 ม.6 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ :
035-400578-81, 035-587265
e-mail :
ttphotong@gmail.com
website :
bangplama hospital.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณสุชาดา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
ฝ่าย :
การพยาบาล
e-mail :
ttphotong@gmail.com
line ID :
aun-tt
มือถือ :
084-929-4899