ข้อมูลกิจกรรม

ตรวจสุขภาพชุมชนรอบทั้งโรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน เนื่องจากบริษัทอยู่ใกล้กับชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการใส่ใจและดูแลสุขภาพ เนื่องจากชุมชนยังไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเท่าที่ควร จนอาจเกิดโรคต่าง ๆ จากการกินและการดำรงชีวิต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความใส่ใจและดูแลสุขภาพ 2. เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชาวบ้านรอบโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ชุมชนบ้านหนองยายมู่ หมู่ 10
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณ 300-400 บาท/คน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจชื่อชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (ห่างจากรัศมีโรงงาน 1 กม.) 2. เสนอและอนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 3. กำหนดวันและแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทราบ 4. ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี 5. แจ้งรายงานผลการตรวจสุขภาพให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทราบภายใน 15 วันหลังตรวจสุขภาพ 6. ให้คำแนะนำเมื่อพบการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ เรื่องการกินอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของชุมชนระดับ 5 (พอใจมาก) 90% 2. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ 2. คณะทำงาน 3. ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น 2. รณรงค์ให้ชุมชนเห็นข้อดีของการตรวจสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
789/26 ม.1 ต.หนองขาม ชลบุรี ศรีราชา 20230
โทรศัพท์ :
038-296-458
e-mail :
kanokwan.p@unic.co.th, sangdaun.l@unic.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณปัทมาวดี ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง :
HR and Admin Asst.Manager
แผนก :
Admin & HR
ฝ่าย :
Administrative
e-mail :
pattamawadee.s@unic.co.th
line ID :
มือถือ :
089-902-0916