ข้อมูลกิจกรรม

ลดรายจ่ายวันละ 2 บาท เพื่อการออม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานรู้จักการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การออมเพื่อเริ่มต้นในการพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้การออมให้เกิดความเคยชิน ถ้ามีการเก็บออมวันละนิดอาจจะเป็นเงินก้อนได้ เพื่อแก้ปัญหาให้พนักงานลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยออมวันละ 2 บาท ทำให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างโอกาสให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งนำไปสู่การเกิดสังคมดี คนมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อให้พนักงานรู้จักช่วยเหลือ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ - เพื่อส่งเสริมพนักงานมองเห็นค่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ - เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมในการดำรงชีวิต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องอบรมโรงอาหารของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- อบรมพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน โดยจัดกลุ่มละ 15 คน ทั้งหมด 8 กลุ่ม - ใช้เวลาในการอบรมกลุ่มละ 1.30 ชม. วันละ 4 กลุ่ม วันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2559 - เนื้อหาการอบรม คือ ส่งเสริมการออมให้รู้จักค่าของเงินเหรียญบาท - ฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน KPI: ความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 80% ร้อยละ 90 ของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานเข้าร่วมโครงการ - พนักงานสามารถนำความรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน - ให้ความรู้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายใหม่ - เสริมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
34/1 ม.7 ถ.พึ่งสุขอุทิศ ต.พึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :
02-987-8137-40
e-mail :
phensiri@goldensiam.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพลินตา กัญญาคำ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
phensiri@goldensiam.com
line ID :
มือถือ :
095-359-1632