ข้อมูลกิจกรรม

หุ่นดี 20นาที ที่ฮาร์เนส

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงารนในองค์กรร้อยละ 80 และพนักงานมีอายุงานค่อนข้างเยอะ รวมทั้งลักษณะการทำงานส่วนใหญ่เป็นการยืนปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเมื่อยล้าระหว่างการทำงาน รวมทั้งผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน พบว่า มีแนวโน้มพนักงานมีดัชนีมวลกายเอยะ ระดับคลอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผลตรวจสุขภาพ ดัชนีมวลกายของพนักงานกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง/ รอบพุงลดลง ร้อยละ 20 2. เพื่อให้ลดอัตราการลาป่วยเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพลดลงร้อยละ 20

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สนใจและมีค่า BMI ที่เกินมาตรฐาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
8
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดกลุ่มเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ (กำหนดกลุ่มเป้าหมาย) - ขออนุมัติงบประมาณ/ ขอสนับสนุนวิทยากร/ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรม/ ติดตามผล ทุกๆ 2 สัปดาห์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ดัชนีมวลกายของพนักงานลดลง - รอบเอวลดลง - การขาดลามาสายเนื่องจากเจ็บป่วยลดลง พนักงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

กิจกรรมตอบโจทย์ - ส่งเสริมกิจกรรมที่พนักงานชอบ (เมื่อชอบแล้วพนักงานจะให้ความร่วมมือ) กิจกรรมง่าย- พนักงานไม่มีความรู้สึก ยุ่งยากวุ่นวาย ทั้งรูปแบบ และสถานที่ บริษัทส่งเสริม- บริษัทให้ความสำคัญ สนับสนุนทั้งงบประมาณ เวลา สถานที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สนับสนุน ผลักดัน โครงการต่อไป เน้นยำ้เรื่องการป้องการโรค ง่ายกว่ารักษา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ชลบุรี ศรีราชา 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
niphon.p@thaisummit-harness.co.th
website :
www.tshpcl.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิพนธ์ ประเสริฐผล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
safety health and environment
ฝ่าย :
SHE
e-mail :
niphon-p@thaisummit-harness.co.th
line ID :
takua0123
มือถือ :
0819960566