ข้อมูลกิจกรรม

chaophya happy body

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพพลานามัย โดยสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี แต่ผลการสำรวจปี 2559 พบว่าพนักงานประมาณ 48% มีภาวะ BMI เกิน และโรงพยาบาลได้สูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษามากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี แข็งแรงและลดระดับค่า BMI 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพนักงาน 3. เพื่อให้เกิดกิจกรรมและความสามัคคี ร่วมมือกันภายในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
340
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานผู้มี BMI เกิน และผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 2. เขียนโครงการและเสนออนุมัติ โดยมีแผนกิจกรรมทั้งปีประกอบด้วย 2.1 กิจกรรมการให้ความรู้ 2.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดค่า BMI 2.3 กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น แบตมินตัน ปิงปอง ฟุตบอล จัดแข่งขันกีฬาภายใน 2.4 ติดตามประเมินผลสุขภาพ ค่า BMI ทุก 3 เดือน 2.5 สรุปโครงการประเมินผล และมอบรางวัล 2.6 นำข้อสรุปเพื่อพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อัตราบุคลากรที่ BMI เกิน/ลดลงร้อยละ 5 ภายใน 3 เดือน 2. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ด้านการดูแลรักษาโรค NCD ลดลง 10% ภายใน 1 ปี คิดจากค่าใช้จ่ายวันเริ่มต้นโครงการ 3. พนักงานมีค่าคะแนนความสุขด้าน Happy body เพิ่มขึ้น 4. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงาน - ผู้บริหาร - การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลที่ดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การจัดกิจกรรมโดยผ่านการสำรวจความต้องการของบุคลากร และสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท (สอดคล้องกับเวลางาน) ของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ที่อยู่องค์กร :
113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ กทม. เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์ :
087-029-7988
e-mail :
kwunchanokt33@gmail.com
website :
www.chaophya.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขวัญชนก เทพปัน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ Innovation Center
แผนก :
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
kwunchanokt33@gmail.com
line ID :
kwunchanokkha
มือถือ :
087-0297988