ข้อมูลกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ YMF

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเงิน มีวินัยในการใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. การออมเงิน 2. มีเงินใช้ในยามจำเป็น 3. ลดภาระหนี้นอกระบบ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
400
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2551
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ อินเตอร์เนชั่นเนลไทย จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศขายยกหุ้นแก่พนักงาน หุ้นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/คน 2. การออมเงินจะหักผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน 3. สามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 2 กรณี 3.1 กู้ฉุกเฉิน - ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน สามารถกู้ได้ทุกสัปดาห์ 3.2 กู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือน สามารถกู้ได้ทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีเงินออมใช้ในอนาคต - ลดปัญหาการกู้นอกระบบของพนักงาน - พนักงานมีความภูมิใจเพราะมีเงินออม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ลดรายจ่ายของพนักงาน - อาหารกลางวันฟรี - รถรับส่งไปกลับที่ทำงาน -มีสถานรับเลี้ยงเด็กของบริษัท 2. เพิ่มรายได้ -โครงการคัดแยกขยะ -ขายสินค้าเวลาพักกลางวัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
69/98 ม.1 ต.บ้านใหม่ นนทบุรี ปากเกร็ด 11120
โทรศัพท์ :
029615675
e-mail :
pramet@ymfthai.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :