ข้อมูลกิจกรรม

ปั่น ปัน รัก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสร้างความสามาัคคีในองค์กร และแบ่งปันสังคมในโรงเรียนต่างจังหวัด โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความสามัคคี 2. ทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน 3. แบ่งปันความรู้สู่สังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน, ครอบครัว, สังคม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จ.อยุธยา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันะ์วัตถุประสงค์ของโครงการปั่นจักรยานระดมทุน 2. รับบริจาคหนังสือ, อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้า 3. นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 2. จำนวนหนังสือที่บริจาค 1000 เล่ม 3. เป้าหมายของหนังสือที่รับบริจาค 4. ผลสำรวจของพนักงานหลังจากกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในโครงการและร่วมด้วย 2. โครงการได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวพนักงานซึ่งทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของตนเอง 3. กิจกรรมทำงาน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีความสำเร็จร่วมกันชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรจัดเป็นรูปแบบชัดเจนและให้พนักงานทุกระดับเข้าถึง 2. ควรสอดแทรกความรู้ด้าน happy 8 menu

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สกิลพาวเวอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
0818378865
e-mail :
kabint@manpower.th.com
website :
www.manpowerthailand.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กบิล ทวีผลตระกูล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kabin.t@manpower.com
line ID :
มือถือ :
0818378865