ข้อมูลกิจกรรม

แบ่งฝัน ปันเพื่อน้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังมีปัญหาในโรงเรียนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และโรงเรียนทรุดโทรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. รู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครู นักเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจโรงเรียนในพื้นที่ 2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 3. สอบถามความต้องการของโรงเรียน 4. จัดทำโครงการเพื่อขอเสนออนุมัติงบประมาณ 5. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ 6. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่วม 7. กำหนดวันในการทำกิจกรรม 8. ส่งมอบของให้โรงเรียน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนที่ต้องการ 2. นักเรียนและครูมีรอยยิ้ม 3. ชุมชนมีความสุข 4. พนักงานมีความสุขที่ได้รับมอบของให้โรงเรียน 5. แบบสอบถาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีการสำรวจความต้องการของโรงเรียน 2. บริษัทให้ในสิ่งที่โรงเรียนต้องการ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการและมีส่วนร่วมกับชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการสำรวจและจัดทำโครงการต่อเนื่องกับโรงเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64/15 ม.4 ต.ปลวกแดง ระยอง ปลวกแดง 21140
โทรศัพท์ :
0969424993
e-mail :
tpansawa@lat.co.th
website :
www.lat.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธรรศ ปานสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
tpansawa@lat.co.th
line ID :
sburapha
มือถือ :
0869424953