ข้อมูลกิจกรรม

ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

มีการเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้าน CSR โดยเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรม คือ วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดป่าที่ยังไม่ค่อยเจริญและสงบ จากนั้นรวบรวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดวันจัดกิจกรรม และได้งบประมาณในการเดินทางจากผู้บริหารและจากการบริจาคของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อมุ่งพัฒนาสถานที่ที่ยังไม่เจริญ - เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน - เพื่อคืนความสุขให้แก่พนักงานกลุ่มต่างจังหวัดให้ได้กลับบ้าน - เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชาวบ้านชุมชนสำราญ, วัดป่าธรรมอุทยาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ชาวบ้านชุมชนสำราญ, วัดป่าธรรมอุทยาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
มีการประสานงานและติดตามเป็นระยะ

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำโครงการ, จัดตั้งคณะทำงาน - เสนอผู้บริหารเพื่อของบประมาณ - กำหนดการ - กิจกรรมที่ดำเนินการและปฏิบัติการ - ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค - เก็บข้อมูลที่ดำเนินงานมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความพึงพอใจต่อผู้ร่วมกิจกรรม, พนักงานมีการเสนอชุมชนที่อยากให้ไปพัฒนา - เสนอผู้บริหารในการเป็นผู้ให้ - พนักงานเกิดความสุขทางใจ - เห็นความร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทุกท่านมีความร่วมมือ ร่วมใจ มีความสำนึกรักบ้านเกิด และมีเป้าหมายในการให้โดยไม่หวังผล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีพนักงานเป็นจำนวนมาก พนักงานหลายคนอยากเข้าร่วมกิจกรรม แต่ทางบริษัทต้องทำการผลิตสินค้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดช่องว่างในการทำกิจกรรม และไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทุกชุมชน, มีการจัดกิจกรรมต่อยอดจากเดิม แต่ต้องมีการเลือกสถานที่จึงอาจทำให้รู้สึกถึงความไม่เสมอภาค

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
81/7 ม.1 ต.ไทยาวาส นครปฐม นครชัยศรี 73120
โทรศัพท์ :
034-299-340-2
e-mail :
naataporn@tvothai.com
website :
www.tvothai.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พจมาลย์ วีระสุวรรณ
ตำแหน่ง :
HRM Supervisor
แผนก :
HR
ฝ่าย :
ผลิต
e-mail :
potechamarn@tvothai.com
line ID :
pw1229
มือถือ :
085-155-5844