ข้อมูลกิจกรรม

โรงพยาบาลเข้มแข็ง: กิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานในองค์กรไม่มีความสุข มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างหน่วยงานบางหน่วยงาน ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ต่างคนต่างทำ และมีข้อร้องเรียนมากมาย ทำให้บุคลากรเกิดความเครียดเพราะถูกคาดหวังในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งจากผู้บริหารและผู้ป่วย จึงได้มีการวิเคราะห์องค์กร พบว่ายังขาดเรื่อง relationship, engagement ความเป็นเจ้าของในองค์กร และCustomer focus ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องสร้างและออกแบบเชิงกระบวนการให้คนในองค์กรมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น (systems thinking) เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน mental model ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขและสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้คนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน (Happiness) 2. เพื่อให้องค์กรมีผลสัมฤทธิ์งานสูง (High performance)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
216
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รพ.คูเมือง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. มีการประเมินบุคลากรในองค์กรก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือ happinometer 2. มีการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากร โดยกลุ่มหัวหน้า ผู้บริหารและอาจารย์จากภายนอกเข้ามาดำเนินการในเรื่อง dialogue, leadership, NVC, MIO, พลังกลุ่มและความสุข และในกลุ่มลูกน้องให้กระบวนกรเข้ามาดำเนินงานในเรื่อง dialogue, NVC, พลังกลุ่มและความสุข 3. มีการเตรียมทีม โดยเลือกผู้นำตามธรรมชาติมาเป็นกระบวนกรและส่งไปอบรมเรียนรู้ 4. ปรับโครงสร้างในการบริหารจากโครงสร้างแนวดิ่งให้เป็นแนวราบมากขึ้น 5. สร้างพื้นที่ให้บุคลากรได้คุยกันมากขึ้น โดยการจัดประชุม, กิจกรรมเช็คอินเช็คเอ้า 6. ออกแบบเชิงกระบวนการให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม, relationship, engagement และคุณค่าในตนเอง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรในองค์กรพูดคุยกันมากขึ้น - มีการช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้นจากเดิม - ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ลดลง - คนไข้ได้รับการตรวจรักษาเร็วขึ้น - ผลการประเมินของหน่วยงานอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เดิมอยู่ในระดับ 8-10 ของจังหวัด ปัจจุบันอยู่ระดับ 1-2 ของจังหวัด - การสื่อสารในองค์กรดีขึ้น พนักงานในองค์กรมีีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน - บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจในตนเองมากขึ้นและสามารถปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น - เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย ไม่เครียด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญ 2. ผู้นำ 3. การสื่อสาร 4. การปรับโครงสร้างในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการวางแผนในการวัดผลที่ดีกว่าเดิม 2. ในการออกแบบกิจกรรมควรเพิ่ม/เน้นให้เห็นคุณค่าในตนเอง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลคูเมือง
ที่อยู่องค์กร :
101 ม.6 ต.คูเมือง บุรีรัมย์ คูเมือง 31190
โทรศัพท์ :
044-699238-40
e-mail :
sskrit@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศศิธร จารย์คูณ
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sskrit@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
081-976-6018