ข้อมูลกิจกรรม

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เริ่มก่อตั้งในปี 2553 เกิดจากความร่วมมือของพนักงานบางสะพานสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนจัดตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างวินัยการออม เสริมการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพคู่กับการทำงานในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานรู้จักการออม 2. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 3. สร้างการมีส่วนร่วม 4. เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
17
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งออฟฟิศ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เปิดรับสมัครสมาชิก ฝากเงินออมขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป 2. เปิดรับฝากเงินทุกวันที่ 1-7 ของเดือน 3. ปันผลสิ้นปีของทุกปี 4. ปล่อยกู้สมาชิกทุกเดือน (ดอกเบีี้ยถูก)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สมาชิกมีเงินออม - สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 50 สตางค์/เดือน) - สมาชิกได้รับปันผลประจำปี จากผลกำไรในการบริหารการจัดการของคณะกรรมการธนาคาร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความสามัคคี และความร่วมมือกันของคนในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สร้างสวัสดิการให้กับสมาชิก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/1 ม.4 ถ.กลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77140
โทรศัพท์ :
086-554-8758
e-mail :
peeyapatp@sahaviriya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปียาภัสร์ ภมรสูตร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
peeyapatp@sahaviriya.com
line ID :
peeya_nattanicha
มือถือ :
086-554-8758