ข้อมูลกิจกรรม

TKS คลินิกทางการเงิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานมีปัญหาทางการเงิน ใช้เงินอนาคต บริหารจัดการทางการเงินไม่ได้ ส่งผลให้พนักงานลาออก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
70
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานระดับปฏิบัติการและอาวุโส
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ได้้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์โครงการ - ให้ความรู้พนักงาน - จัดเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อคู่กับธนาคารก่อนส่งเรื่อง - ประสานงานระหว่างธนาคารและพนักงาน - ให้ความรู้พนักงานให้รู้จักการออมควบคู่ไปกับการกู้ยืม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานสนใจโครงการนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ - พนักงานที่มีปัญหาลาออกน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ให้ความรู้ และแนะนำพนักงานเรื่องการจัดการทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- หากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้พิเศษมากขึ้น เพื่อไม่ให้ก่อหนี้สินอีก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
30/88 ม.1 ถ. เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
027845888
e-mail :
krit.w@tks.co.th
website :
www.tks.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรทิพย์ อัครวรานันทกูร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการส่วนผู้บริหารบุคลากรและค่าตอบแทน
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
porntipa@tks.co.th
line ID :
0818676210
มือถือ :
062-828-8641