ข้อมูลกิจกรรม

สหกรณ์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรม 1. หักเงินพนักงานตามความประสงค์ของพนักงานที่ต้องการออมเงิน 2. ให้พนักงานแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้ออมเงิน เมื่อพนักงานลาออกไปจะได้มีเงินเก็บ 2. กู้ยืมเงินจากกองทุนได้เมื่อกรณีฉุกเฉิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตลอดอายุการทำงาน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมคณะกรรมการก่อนการเลือกตั้ง หาข้อมูลการจัดตั้งสหกรณ์ 2. รวบรวมเป็นเอกสารเสนอฝ่ายบริหารกรรมการบริษัท 3. ประชาสัมพันธ์ความหมายความสำคัญและขั้นตอนการออมเงินให้แก่พนักงาน เพื่อเชิญชวนพนักงานให้มาเข้าร่วมกิจกรรม 4. เมื่อพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม จะแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจำนวนเงินที่ต้องการให้หักไว้เพื่อการออม 5. พนักงานที่ต้องการกู้เงินให้แจ้งความประสงค์ตามรอบที่กำหนด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานรู้จักการออม 2. พนักงานมีเงินออมและได้ดอกเบี้ย 3. พนักงานมีเงินฉุกเฉินให้กู้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. พนักงานมีเงินออม 2. เมื่อตกรอบสิ้นปีมีการแบ่งผลประกอบการ ผลกำไร พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. พนักงานมีการจัดการเงินมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความตระหนักถึงการวางแผนการเงินในอนาคตของพนักงานจากการออม 2. พนักงานสนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารทั้งจากการประชาสัมพันธ์และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ช่วยพนักงานวางแผนจัดการหนี้ ให้พนักงานสามารถจัดการหนี้สินของตนเองได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
727 หมู่ 15 ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
027638890
e-mail :
siam@siamsenater.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณสุกัญญา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่การเงิน
แผนก :
การเงิน
ฝ่าย :
การเงิน
e-mail :
line ID :
มือถือ :
02-763-8890-2