ข้อมูลกิจกรรม

Happy workplace

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทเพิ่งเริ่มต้นดำเนินกิจการได้เพียง 2 ปี ดังนั้นจึงอยากเริ่มต้นให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นสถานที่ที่น่าทำงานที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อยกระดับความสุขของพนักงานทั้งองค์กร 2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดของพนักงานในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กรทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สร้าง Happy Brain โดยการเข้าร่วมอบรม - พัฒนา Happy Heart ในองค์กร - ส่งเสริมกิจกรรม Relax อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยดูจากค่า KPI - ทุกคนทำงานด้วยรอยยิ้ม - อัตราการลา ขาดงานน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- วัฒนธรรมองค์กร - Attitude mind set

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

คาดหวังว่าหลังจากรับฟังการอบรมครั้งนี้แล้ว หวังว่าจะมีไอเดียในการนำไปพัฒนาองค์กรต่อไปให้ตรงกับที่ staff ต้องการ ดังนั้นเอกสารชุดนี้น่าจะได้นำไปใช้ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
อาคารมุกดา เลขที่78 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม กทม. บางรัก 10500
โทรศัพท์ :
020345252 ต่อ 104
e-mail :
hr.th@lalamove.com
website :
www.lalamove.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
หฤษฎี ข่ายสุวรรณ
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
ฝ่าย :
-
e-mail :
hr.th@lalamove.com
line ID :
-
มือถือ :
085-151-5183