ข้อมูลกิจกรรม

คุณวาสี walk rally

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า เด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจจากสถาบันแห่งแรกของทุกคน บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “คุณวาสี walk rally ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ส่งเสริมเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ - เพื่อให้เด็กมีแนวคิดที่หลากหลาย กล้าคิด และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี - เพื่อแสดงให้เด็กเห็นถึงความรักของพ่อแม่ ที่ต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัว - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
-
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
-
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจความต้องการของพนักงานและจำนวนบุตรของพนักงาน - สร้างความตระหนักของผู้บริหาร - วางแผนดำเนินงาน - เขียนโครงการนำเสนอผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ - ศึกษาข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ - เตรียมความพร้อมให้คณะทำงาน/ วิทยากรกิจกรรม/ สถานที่/ วัสดุอุปกรณ์ - ประชาสัมพันธ์โครงการ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สถานีให้ความรู้สำหรับเด็ก เล่นเกมส์ตอบคำถามง่าย ๆ - กระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - การถอดบทเรียน/ ติดตามผลระหว่างการดำเนินโครงการ - ประเมินผลโครงการ - ทำรายงานสรุปโครงการให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เด็กจดจำสถานที่ทำงานของพ่อหรือแม่ได้ - เด็กรู้จักเพื่อนใหม่นอกห้องเรียน - เด็กสามารถบอกได้ว่าพ่อหรือแม่ประกอบอาชีพอะไร ที่ไหน - เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร - ทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ - สถานที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อยากให้เด็กรู้จักการให้ - อยากให้เด็กรู้จักการแบ่งปันความรัก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88/8 ม.7 ถ.ชัยภูมิ- บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :
08-2802-2689
e-mail :
kapolo-nion@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรอุมา กรีน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
kapolo-nion@hotmail.com
line ID :
-
มือถือ :
08-2802-2689