ข้อมูลกิจกรรม

สุขใจไร้หนี้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานมีปัญหาการบริหารเงิน มีการใช้จ่ายล่วงหน้า ใช้จ่ายโดยไม่มีการวางแผน ทำให้เป็นปัญหาสะสม ต้องมาหยิบยืมเพื่อนร่วมงาน พนักงานบางส่วนต้องไปกู้นอกระบบ ทำให้มูลค่าหนี้มาก ไม่สามารถจัดการได้ ส่งผลต่อการทำงาน การขาดงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดและแก้ปัญหาหนี้ของพนักงาน 2. เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม 3. เพื่อให้พนักงานมีบรรยากาศในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ชี้แจ้งมูลหนี้ที่มีอยู่ - ระบุค่าใช้จ่ายรายเดือน - วางแผนเรื่องการเบิกเงิน โดยให้เบิกเงินรายวันเท่าที่จำเป็นใช้จ่าย เช่น วันละ 100 บาท และเมื่อสิ้นเดือนจะมีเงินก้อนไปใช้ชำระหนี้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มูลหนี้ลดลง - อัตราการลา / ขาดงาน ลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ไม่มีหนี้เพิ่ม - มาทำงานครบ ไม่ขาด ไม่ลา ได้รับค่าแรงเต็ม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน / การวางแผนการใช้เงิน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โจเฮาส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
98/225-9 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ :
028733305-8
e-mail :
joehouseco@yahoo.com
website :
www.joehouseco.com / www.bigfootbag.net
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขนิษฐา นภาวรกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
knapaworakul@yahoo.com
line ID :
fairyka
มือถือ :
0813749944