ข้อมูลกิจกรรม

นิปปาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการพูดคุยกับพนักงาน มีพนักงานหลายท่านสอบถามเรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่ง อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง จึงมีความประสงค์จะกู้เงินกับสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของตนเอง มีบ้านเป็นของตนเอง มิต้องเช่าหอพัก หรือต้องการขยับขยายครอบครัวเพื่อรองรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานจะได้มีช่องทางในการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ โดยได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าทั่วไป 2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในการกู้เงินนอกระบบ 3. เพื่อสร้างข้อตกลงให้พนักงานทำงานกับบริษัทอย่างยาวนาน ลดอัตราการลาออกเนื่องจากสวัสดิการนี้ผูกพันกับการเป็นพนักงานบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมดของบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สอบถามข้อมูลและติดต่อประสานงานกับทางธนาคารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงโครงการ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 3. เตรียมเอกสาร ส่งเอกสารและติดตามความคืบหน้ากับทางธนาคาร เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทใหม่และมีจำนวนพนักงานไม่เยอะ ทำให้การอนุมัติใช้เวลาในการพิจารณาหลาย ๆ อย่างเช่น กำไรงบดุลบริษัท จำนวนพนักงาน ยอดขาย ยอดการส่งออก ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา แผนธุรกิจและแนวโน้มการขยายกิจการ 4. ทำประกาศแจ้งทางพนักงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากโครงการ และเงื่อนไขการได้รับเลือกจากบริษัท การนำส่งเงินต่อธนาคาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เมื่อบริษัทดำเนินการและได้รับอนุมัติจากธนาคาร พนักงานกลุ่ม Specialist ,Technician ,LeaderและManager ให้ความสนใจและขอใบรับรองสิทธิ์ในการไปยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร ซึ่งขั้นตอนอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารต่อไป ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ บริษัททำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการที่บริษัททำโครงการนี้ พนักงาน 75 คน จาก 80 คน พึงพอใจในการจัดโครงการนี้เทียบเป็น93.75 % ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นพึงพอใจเนื่องจากไม่ทราบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงานมีมาก และจำนวนคนให้ความสนใจต่อโครงการนี้มีมากกว่าที่คาดไว้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเข้าไปพูดคุยซักถาม ถึงความต้องการที่แท้จริง ในทางกายภาพที่บริษัทสามารถสนับสนุนและส่งเสริมได้ เนื่องจากสภาพองค์กรเป็นองค์กรเล็ก สามารถเข้าไปคุยกับพนักงานช่วงพักเบรกหรือช่วงหลังพักรับประทานอาหาร ความต้องการบางอย่าง เช่นสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นอาจไม่สามารถจัดให้พนักงานได้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องอาศัยหลัก Employee Relation มาเพื่อสร้างความเข้าใจ อีกทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานอย่างรวดเร็ว ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจและเชื่อมั่นในบริษัท

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- พนักงานมีความสนใจในการทำวางแผนการใช้เงิน การออมเงิน การทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเมื่อทำการพูดคุยและสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งผลจากการสำรวจความคิดเห็นเรื่องการฝึกอบรมบางส่วนมีการแจ้งว่าอยากได้รับการอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน การวางแผนการใช้เงินรูปแบบต่าง ๆ ควรมีการอบรมพนักงานเพื่อจะได้ลดปัญหาการบริหารเงินของตนเองในแต่ละเดือน อีกทั้ง HR อาจเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
038-110-555
e-mail :
Chanyachita@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส. ชัญญชิตา ศรีชัย
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Chanyachita@hotmail.com
line ID :
katai
มือถือ :
080-4419456