ข้อมูลกิจกรรม

orlentation พนักงานใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง อายุงานน้อย บริษัทจึงต้องการลดปัญหาดังกล่าวลง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อลดอัตราการลาออก และเพิ่มค่าเฉลี่ยอายุงานของบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานใหม่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ค้นหาสาเหตุที่ทำให้พนักงานใหม่ลาออก สอบถามเหตุผลและรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการ 2. นำเสนอโครงการให้ผู้บริหารและคณะทำงานพิจารณา 3. ร่วมกันจัดทำเอกสาร วีดีโอ คู่มือ และสื่อต่าง ๆ ให้กับพนักงานใหม่ 4. เริ่มนำไปใช้งานจริง 5. อยู่ในระหว่างประเมินผลกิจกรรม เนื่องจากพึ่งเริ่มดำเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
คาดว่าอัตราการลาออกของพนักงานใหม่จะลดลงและค่าเฉลี่ยของอายุงานบริษัทสูงขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลของทีมงาน 2. การประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เรื่องระยะเวลาและความร่วมมือของหน่วยงานในบริษัท

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท รอซโซ่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
8/39 ซ.ท่านผู้หญิงพหล ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว กทม. จตุจักร 10900
โทรศัพท์ :
029410540
e-mail :
siripa@rosso.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สิธิภา
ตำแหน่ง :
Sr. HR
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
sriripa.oth@gmail.com
line ID :
มือถือ :