ข้อมูลกิจกรรม

Happy Body ไปกับ มี มอร์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานพบว่าพนักงานมีปัญหาสุขภาพ เรื่อง คลอเรสเตอรอล ความดันสูง เบาหวาน และโรคอ้วน ส่งผลต่อสุขภาพและความสุขในการทำงานลดลง เนื่องจากกังวลจากปัญหาสุขภาพ รวมถึงข้อจำกัดทางครอบครัว ทำให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ นำมาซึ่งการปรับปรุงโครงการในช่วงที่ 2

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วงที่ 1 : เพื่อให้พนักงานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อัตราการเจ็บป่วยลดลง ช่วงที่ 2 : เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อร่วมงานและครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและครอบครัวพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ช่วงท่ี่ 1 : จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและมีการสะสมแต้มในการทำกิจกรรม ช่วงที่ 2 : จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเชิญชวนญาติและครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ช่วงที่ 3 : จัดกิจกรรม buddy family เพื่อให้ครอบครัวดูแลกัน โดยให้นัดกันออกกำลังกายนอกสถานที่ 3 เดือน / ครั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น จากอัตราการลาป่วยลดลง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดีขึ้น 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานดีขึ้น ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้ดูแลโครงการได้มีการเริ่มต้นโครงการด้วยเป้าหมายแรก คือ Happy body แต่เมื่อพบปัญหาระหว่างการดำเนินการ ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผลลัพธ์โครงการดีขึ้นและปรับเพิ่มวัตถุประสงค์โครงการให้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้โครงการนี้สามารถต่อยอดให้ได้ผลลัพธ์ในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

แผนงานช่วงต่อไป : เชิญชวน buddy ครอบครัว และครอบครัวทั้งองค์กร ร่วมกันทำ CSR งานจิตอาสาในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เพื่อต่อยอดโครงการให้ได้ประโยชน์ในด้าน Happy Society

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มี มอร์ บิสซเิเนสเซส จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
71/2 ม.2 ซ.ชุมพล ต.คอกกระบือ สมุทรสาคร เมือง 74000
โทรศัพท์ :
034-824001
e-mail :
memorebusinesses@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วณีนุช วราชุน
ตำแหน่ง :
HR Director
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
vaneenuch@gmail.com
line ID :
มือถือ :
099-554-3363