ข้อมูลกิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนเป็นจิตอาสา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากการเป็นจิตอาสาต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ทั้งในด้านครอบครัว ร่างกาย และเวลา รวมทั้งการอบรมทั้ง 4 แผน ดังนี้ คือ แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

บุคลากรทำงานด้วยความสบายใจและมีความสุข สนุกกับการทำงาน ไม่กังวลเมื่ออกปฏิบัติหน้าที่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
สมาชิกกลุ่มจิตอาสาคลองสามวา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ศูนย์ อปพร. เขตคลองสามวา จุดปฏิบัติงานต่าง ๆ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ให้ความรู้ทางด้านจิตอาสา ความหมาย และตัวอย่าง 2. สอนให้พนักงานรู้จักเป็นผู้ให้ ทำให้พนักงานมีความสุขในการให้มากกว่าผู้รับ 3. สอนให้พนักงานรู้จักการเสียสละ เนื่องจากการทำงานจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน สิ่งที่ได้จากการทำงานจิตอาสาคือความสุขในการให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานรู้จักเสียสละ มีน้ำใจต่อผู้อื่น และมีความสุขในการออกปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จและทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้ม คำชื่นชมจากผู้ขอการสนับสนุน (เจ้าของงาน)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การมีอุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์มีส่วนช่วยให้พนักงานมีความภูมิใจในงานอาสาที่ทำ โดยเสื้อของจิตอาสาเขียนด้านหลังว่า "ข้า ฯ ขออาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน" "ได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นเกียรติ ทำให้เรามีความสุข" ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
ที่อยู่องค์กร :
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร - 10510
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล
ตำแหน่ง :
ประธานเครือข่าย
แผนก :
-
ฝ่าย :
ปกครอง
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
-