ข้อมูลกิจกรรม

มุมนมแม่ในสถานประกอบการ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนสังคมวัฒนธรรมและอื่น ๆ ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสำเร็จ คือ แม่ทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้บรรจุ “นโยบายมุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ไว้ในแผนงานด้านส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง พ.ศ. 2551 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 98 ณ กรุงเจนีวา พ.ศ. 2552 เรื่องการดำเนินมาตรการเชิงรุกเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองและสนับสนุนให้แรงงานหญิงสามารถทำงานรักษารายได้ ขณะเดียวกันสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามอนุสัญญาฉบับที่ 183 เนื่องจากบริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นแม่ และการช่วยเหลือแม่ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับการทำงาน จึงได้จัดตั้งโครงการมุมนมแม่ขึ้นในบริษัทฯ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- จัดตั้งมุมนมแม่เพื่อให้มารดาหลังคลอดได้มีสถานที่เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับบีบเก็บน้ำนม - เพื่อให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แม้ต้องทำงานนอกบ้าน - พนักงานที่มาใช้บริการสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน - พนักงานลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมให้ลูก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
-
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
-
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดหาสถานที่ในการจัดตั้งมุมนมแม่ - เสนอโครงการและนโยบายในการจัดตั้ง - จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั๊มนม เช่น ตู้เย็น เครื่องปั๊มนม - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปั๊มนมและการจัดเก็บที่ถูกต้องแก่พนักงานตั้งครรภ์ - ประกาศใช้นโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบทั่วทั้งองค์กร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนม - ลูกได้กินนมแม่นานขึ้น - แม่กลับมาทำงานเร็วกว่ากำหนด และหยุดงานน้อยลง - งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานตั้งครรภ์ และหลังคลอดไปใช้บริการมุมนมแม่ - บริเวณมุมนมแม่สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสภาพแวดล้อมเหมาะสม - มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และหนังสือเกี่ยวกับแม่และเด็ก - มีพยาบาลคอยให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่และเด็ก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ และเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแม่และเด็ก โดยเชิญหน่วยงานข้างนอกเข้ามาจัดกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
นนทพร บรรหาลี
ที่อยู่องค์กร :
1/24 ม. 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035-330-066-8
e-mail :
nontaporn@zkurodath.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นนทพร บรรหาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
nontaporn@zkurodath.com
line ID :
0897968790
มือถือ :
08-6882-3612