ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสวนดุสิตตรัง อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับเข้าไปแล้วน้ำหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ ลดน้ำตาล ลดไขมันการบริโภคอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับการทำงาน เพราะการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการจัดทำอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ จะทำให้บุคลากรมีสุขภาพดีและแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เมื่อบุคลากรทุกคนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมส่งผลให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ตรัง ยังได้รับสนับสนุนให้บุคลากรมีการรู้จักการให้การแบ่งปันผ่านโครงการสวนดุสิตสัมพันธ์ อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ โดยการให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชื่อว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเหตุผลนี้ทำให้ศูนย์ฯ ตรัง เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้ผลักดันให้มีโครงการสวนดุสิตสัมพันธ์ อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี - เพื่อให้บุคลากรรู้จักการให้และการแบ่งปัน - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากร ศูนย์ฯ ตรังในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
67
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2550
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาดำเนินงานนานประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม-กันยายน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 2. สำรวจความต้องการของบุคลากร เช่น เมนูอาหาร ประเภทอาหาร 3. จัดเตรียมแม่ครัว สถานที่ปรุงอาหาร ห้องรับประทานอาหาร 4. เริ่มโครงการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันวันพุธ 5. สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร 6. สรุปโครงการ พร้อมแนวทางและข้อเสนอแนะส่งผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากร ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 2. บุคลากร รู้จักการให้และการแบ่งปัน 3. บุคลากร ทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4. บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. บุคลากรมีความร่วมมือ ร่วมใจในการเข้าร่วมโครงการ 2. บุคลากรมีเสียงตอบรับ มีข้อเสนอให้กับโครงการ ทำให้โครงการมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 3. คณะกรรมการดำเนินโครงการมีความเข้มแข็ง 4. ผู้บริหารเล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ จึงสนับสนุนการดำเนินโครงการในทุกปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. บุคลากรเสนอให้มีเมนูอาหารคลีนบ้างเดือนละครั้ง 2. บุคลากรเสนอให้มีเมนูอาหารที่งดเนื้อสัตว์เดือนละครั้ง 3. เปลี่ยนสถานที่ทานอาหาร เพราะบางสัปดาห์มีแขกมาร่วมรับประทาน ทำให้สถานที่คับแคบไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มหาลัยสวนดุสิต (ศูนย์ตรัง)
ที่อยู่องค์กร :
139 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง ตรัง เมืองตรัง 92000
โทรศัพท์ :
075221212
e-mail :
it_yoyo@hotmail.com
website :
www.dusittrang.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภาวรรณ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
it_yoyo@hotmail.com
line ID :
มือถือ :