ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาพาสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพบว่า พนักงานมีความเครียดในการทำงานและเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งจากสถิติการลาป่วยของพนักงานที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่องานบริการขององค์กรโดยตรงต่อลูกค้าที่เข้ามารับบริการ โดยลูกค้าร้องเรียนว่า พนักงานไม่ยิ้มแย้ม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานเกิดความผ่อนคลาย - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- นำเสนอโครงการแก่ฝ่ายบริหาร - ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ - กำหนดระเบียบในการร่วมกิจกรรม เช่น ต้องช่วยกันดูแลสถานที่ให้สะดวกและปลอดภัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานสุขภาพดีขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย - ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ฝ่ายบริหารเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ปรับปรุงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ที่อยู่องค์กร :
12 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงดินแดง กรุงเทพฯ ดินแดง 10400
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
trm@chaophyapark.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุเนตร ทิพย์ธนสาร
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
trm@chaophyapark.com
line ID :
มือถือ :