ข้อมูลกิจกรรม

ดูหนังดูละครเวที...ร่วมกัน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องการพนักงานมีความเครียดจากการทำงาน จึงต้องการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงานและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อคลายความเครียดให้กับพนักงานในองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เนื่องจากการทำงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หากเกิดความเครียดจะทำให้ประสิทธิภาพงานออกมาไม่ดี ไม่มีไอเดียใหม่ การดูละครเวทีจะช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและเผื่อพนักงานจะนำสิ่งที่ได้ดูจากละคร (เวที) มาใช้เป็นไอเดียในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ วัน เวลา ในการทำกิจกรรม 2. พาพนักงานไปชมการแสดงละครเวที 3. เมื่อจบการแสดงแล้ว นำกิจกรรมมาสรุปผลร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานดีขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้บริหารดีขึ้น เกิดความสามัคคีภายในองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ในการจัดกิจกรรมควรเลือกชมการแสดงที่เหมาะสมในเรื่องที่จะสื่อให้พนักงานทราบ มีเนื้อหาืที่ดี มีสาระ และสามารถเป็นสื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อัพ แอนด์โกราฟิค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
573/96 ทาวน์อินทาวน์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 10310 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง 10310
โทรศัพท์ :
081-825-9923
e-mail :
upgographic@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
upgographic@yahoo.com
line ID :
-
มือถือ :
081-825-9923